DEVÍN BANKA a.s. v konkurze

Františkánske námestie č. 8, 813 10 Bratislava

IČO: 31326331, DIČ: 2020298599

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa. vložka 448/B


Vyhlásenie konkurzu a stanovenie SKP (TIF, 4.8MB)  Výpis z Obchodného registra (PDF, 1.9MB)

Informácie o stave konkurzu:

Informácie o stave konkurzného konania sú veriteľom zo strany správcov konkurznej podstaty predkladané prostredníctvom Fondu ochrany vkladov (ako najväčšieho veriteľa) a veriteľského výboru a súčasne konkurznému súdu v priebežných písomných správach.

Predpokladaný termín skončenia konkurzu:

Nakoľko predmetom prebiehajúcich súdnych sporov sú také sumy peňažných prostriedkov, ktoré môžu v značnej miere ovplyvniť celkovú výšku peňažných prostriedkov získaných do konkurznej podstaty úpadcu a určených na vyplatenie (rozdelenie) veriteľom na základe právoplatného rozvrhového uznesenia, nie je možné v súčasnosti ukončiť konkurz a predložiť súdu konečnú správu o speňažení majetku z konkurznej podstaty a o vyúčtovaní odmeny správcov konkurznej podstaty a výdavkov.
Predpokladaný termín ukončenia prebiehajúcich súdnych sporov je v súčasnosti časovom horizonte cca. 1 – 2 rokov.

Kontakt:

devinbanka@gmail.com