DEVÍN BANKA a.s. v konkurze

Františkánske námestie č. 8, 813 10 Bratislava

IČO: 31326331, DIČ: 2020298599

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa. vložka 448/B


Vyhlásenie konkurzu a stanovenie SKP (TIF, 4.8MB)  Výpis z Obchodného registra (PDF, 1.9MB)

Konkurzná podstata:

Konkurz je vedený Krajským súdom v Bratislave pod sp. zn.: 3K 297/00

Konkurz na majetok úpadcu začal vydaním uznesenia Krajského súdu v Bratislave sp. zn.: 3K 297/00 zo dňa 28. 9. 2001 (právoplatným a vykonateľným v rovnaký deň) o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka

Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn.: 3K 297/00 – 64 zo dňa 22.11.2001, právoplatným a vykonateľným 07.12.2001, súd rozhodol o skončení prevádzkovania podniku úpadcu


Správcovia konkurznej podstaty:

JUDr. Ernest Valkood 28. 09. 2001 do 05. 10. 2001
Mgr. Pavol Görnerod 12. 11. 2001 do 31. 01. 2003
JUDr. Radoslav Hajdúchod 31. 01. 2003 do súčasnosti

Osobitní správcovia konkurznej podstaty:

JUDr. Zoltán Hájosod 28. 09. 2001 do 02. 04. 2004
JUDr. Marek Hanúsekod 28. 09. 2001 do 31. 01. 2003
Ing. Ján Gunišod 31. 01. 2003 do 31. 03. 2003
Ing Vladimír Litvajod 28. 09. 2001 do súčasnosti

Zloženie veriteľského výboru:

Riadni členovia:Fond ochrany vkladov (predseda výboru)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Daňové riaditeľstvo – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
Náhradníci:Slovenská poisťovňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Veriteľské výbory:

Od začatia konkurzu sa konalo celkovo 27 veriteľských výborov.


Náhrady za nedostupné vklady:

V zmysle § 9 zák. č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov (v znení platnom do 30.11.2001) Fond ochrany vkladov vyplatil vkladateľom za nedostupné vklady u úpadcu náhradu do maximálnej výšky 355.000 SKK (11.783,80 EUR) pre 1 vkladateľa.
Vyplácanie náhrad za nedostupné vklady zo strany Fondu ochrany vkladov bolo začaté 05.11.2001 a skončilo 05.11.2004.
Fond ochrany vkladov vyplatil počas celého obdobia náhradu za nedostupné vklady pre celkový počet 103244 vkladateľov.


Prieskumné pojednávanie:

Prieskumné pojednávanie na preskúmanie prihlášok pohľadávok veriteľov do konkurzu sa konalo na Krajskom súde v Bratislave dňa 15. 10. 2003.


Schôdza konkurzných veriteľov:

Počas konkurzu sa konali dve (2) schôdze konkurzných veriteľov:

  • schôdza konkurzných veriteľov zo dňa 15.10.2003 predmetom ktorej bolo schvaľovanie plánu speňaženia majetku úpadcu
  • opakovaná schôdza konkurzných veriteľov zo dňa 28.04.2004 predmetom ktorej bolo schválenie plánu speňaženia majetku úpadcu a ustanovenie nových osobitných správcov konkurznej podstaty
  • schôdza konkurzných veriteľov zo dňa 05.10.2010 predmetom ktorej bola informácia o stave konkurzu úpadcu a súčasne návrh na zmenu schváleného plánu speňaženia majetku úpadcu

Celkový počet veriteľov s prihlásenými pohľadávkami do konkurzu: 3183