DEVÍN BANKA a.s. v konkurze

Františkánske námestie č. 8, 813 10 Bratislava

IČO: 31326331, DIČ: 2020298599

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa. vložka 448/B


Vyhlásenie konkurzu a stanovenie SKP (TIF, 4.8MB)  Výpis z Obchodného registra (PDF, 1.9MB)

Speňažovanie majetku:

Speňažovanie majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu bolo uskutočňované v priebehu rokov 2004 – 2011 prostredníctvom 20 ponukových konaní, ktoré boli vyhlasované v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou (denníky Pravda a Hospodárske noviny), resp. mimo ponukových konaní nasledovne:

 1. Ponukové konania
  • ponukové konanie – október 2004

   V rámci I. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SN1– 10; SN12; SN13; SN5; SN3; SN4; SCP1; SH27; SH19; SH21

  • ponukové konanie - január/február 2005

   V rámci II. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SN1-6; SN1-4; SH4; SCP1; SN1-7; SN6; SH17; SH14

  • ponukové konanie - jún 2005

   V rámci III. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH8; SH31; SH30; SH25; SH6; SN1-9; SP1; SN2; SN14; SH11; SN1-8; SH24; SH18; SNP6; SN1-5; SH20; SNP4; SH22; SH27

  • ponukové konanie - september 2005

   V rámci IV. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH29; SH2; SH33; SH23; SH3; SH1; SH28; SH7; SCP1; SH34

  • ponukové konanie - apríl 2006

   V rámci V. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH9; SN1-3; SH12; cenné papiere

  • ponukové konanie - júl/august 2006

   V rámci VI. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SN18; SN15; SH15

  • ponukové konanie - september/október 2006

   V rámci VII. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH36; SN17; SN1-2; SN1-2

  • ponukové konanie – november 2006

   V rámci VIII. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH37; SP2

  • ponukové konanie – december 2006

   V rámci IX. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH5; SN11

  • ponukové konanie – február 2007

   V rámci X. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: k SN11

  • ponukové konanie – marec 2007

   V rámci XI. ponukového konania boli predmetom speňažovania nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SP3. V rámci uvedeného ponukového konania však nebol speňažený žiadny z ponúkaných súborov majetku, nakoľko žiadny zo záujemcov nepredložil ponuku v súlade s podmienkami predaja.

  • ponukové konanie – máj 2007

   V rámci XII. ponukového konania boli predmetom speňažovania nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH35. V rámci uvedeného ponukového konania však nebol speňažený žiadny z ponúkaných súborov majetku, nakoľko žiadny zo záujemcov nepredložil ponuku v súlade s podmienkami predaja.

  • ponukové konanie – júl 2007

   V rámci XIII. ponukového konania boli predmetom speňažovania nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SP3. V rámci uvedeného ponukového konania však nebol speňažený žiadny z ponúkaných súborov majetku, nakoľko žiadny zo záujemcov nepredložil ponuku v súlade s podmienkami predaja.

  • ponukové konanie – august 2007

   V rámci XIV. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SP3.

  • ponukové konanie – november 2008

   V rámci XV. ponukového konania boli predmetom speňažovania nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: Cenné papiere neverejne obchodovateľné. V rámci uvedeného ponukového konania však nebol speňažený žiadny z ponúkaných súborov majetku, nakoľko žiadny zo záujemcov nepredložil ponuku v súlade s podmienkami predaja.

  • ponukové konanie – november/december 2008

   V rámci XVI. ponukového konania boli predmetom speňažovania nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH 35; SP4; k SN1-1. V rámci uvedeného ponukového konania však nebol speňažený žiadny z ponúkaných súborov majetku, nakoľko žiadny zo záujemcov nepredložil ponuku v súlade s podmienkami predaja.

  • ponukové konanie – január 2009

   V rámci XVII. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: k SN1-1; SP4.

  • ponukové konanie – november/december 2010

   V rámci XVIII. ponukového konania boli predmetom speňažovania nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH10. V rámci uvedeného ponukového konania však nebol speňažený žiadny z ponúkaných súborov majetku, nakoľko žiadny zo záujemcov nepredložil ponuku v súlade s podmienkami predaja.

  • ponukové konanie – január/február 2011

   V rámci XIX. ponukového konania boli predmetom speňažovania nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH10. V rámci uvedeného ponukového konania však nebol speňažený žiadny z ponúkaných súborov majetku, nakoľko žiadny zo záujemcov nepredložil ponuku v súlade s podmienkami predaja.

  • ponukové konanie – marec 2011

   V rámci XX. ponukového konania boli speňažené nasledovné súbory majetku zapísané v Pláne speňaženia: SH10.

 2. Ďalší majetok speňažený mimo ponukových konaní v zmysle vydaných opatrení konkurzného súdu a iných súdnych rozhodnutí

  Súbory SN1-1; SH-10 – časť; SN7; SN8; SN9; SN10; SNP1; SNP2; SNP3; SNP5; byt vo Zvolene; byty v Tvrdošíne

 3. Majetok nespeňažený a vylúčený z konkurznej podstaty

  Na základe § 27 ods. 12 zák. č. 328/1991 Zb. v spojení s opatrením konkurzného súdu boli nasledovné súbory majetku vylúčené z konkurznej podstaty: Súbor SH35; cenné papiere neverejne obchodovateľné a súbor SS1.

Peňažné prostriedky získané zo speňaženia majetku v rámci ponukových konaní na predaj majetku z konkurznej podstaty úpadcu sú uložené na úložkách (termínovaných vkladoch) v jednotlivých bankách na území Slovenskej republiky a generujú ďalší zisk.