DEVÍN BANKA a.s. v konkurze

Františkánske námestie č. 8, 813 10 Bratislava

IČO: 31326331, DIČ: 2020298599

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa. vložka 448/B


Vyhlásenie konkurzu a stanovenie SKP (TIF, 4.8MB)  Výpis z Obchodného registra (PDF, 1.9MB)

Súdne spory:

Počas konkurzu prebiehalo celkovo 267 súdnych sporov v nasledovných oblastiach:

  1. z úverovej oblasti právnických osôb – počet súdnych sporov 8
  2. z úverovej oblasti fyzických osôb – počet súdnych sporov 6
  3. z oblasti obchodného styku – počet súdnych sporov 31
  4. z oblasti debetov klientov – počet súdnych sporov 125
  5. z oblasti debetov zamestnancov – počet súdnych sporov 29
  6. z oblasti pracovno-právnej – počet súdnych sporov 32
  7. incidenčné spory (o určenie pravosti, výšky, poradia prihlásenej pohľadávky) – počet súdnych sporov 31
  8. excindančné spory (o výlučenie vecí z konkurznej podstaty) – počet súdnych sporov 5

V súčasnosti stále prebiehajú 3 súdne spory v rámci ktorých v 1 súdnom spore je správca konkurznej podstaty úpadcu žalobcom (aktívne legitimovaným subjektom) a v 2 súdnych sporoch je žalovaným (pasívne legitimovaným subjektom).